Salgs og leveringsbetingelser for ProCoat ApS

Nedenstående bestemmelser finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved udtrykkelig aftale.


§ 1 TILBUD.

ProCoat ApS. tilbud er bindende i 4 uger, medmindre andet er angivet i tilbuddet.
Leveringstid angivet i tilbud er dog kun bindende, såfremt accept modtages senest den 5. arbejdsdag efter tilbuddets afgivelse.
ProCoat ApS. forbeholder sig dækning for uforudseelige dokumenterede prisstigninger som følge af ændringer i skatter og afgifter. Priser er ab ProCoat ApS. virksomhed, medmindre andet er angivet i tilbud, og excl. ProCoat ApS. transportemballage.


§ 2 LEVERING AF EMNER TIL BEHANDLING.

Emner til behandling forudsættes af køber leveret på ProCoat ApS. plads. Tidspunktet for levering af købers emner til ProCoat ApS. – og ProCoat ApS. levering til køber – aftales endeligt ved aftaleindgåelsen.
ProCoat ApS. er ikke ansvarlig for forsinkelser, der skyldes forsinkelse ved købers levering af emnerne til ProCoat ApS. samt i tilfælde af force majeure, hvorved forstås bl.a. strejker, lockout, brand, hærværk i stort omfang, krig, naturkatastrofer eller lignende hændelser samt force majeure hos ProCoat ApS. underleverandører.
Det er købers ansvar at emner, som modtages til behandling, er forsikret for brand, tyveri og vandskade, mens de er i ProCoat ApS. varetægt.
Kan køber ikke rettidigt levere emnerne til ProCoat ApS. adresse, er køber forpligtet til straks at underrette ProCoat ApS. herom. Køber refunderer ProCoat ApS. dennes merudgifter, herunder ventetid som følge af forsinkelsen, medmindre der foreligger force majeure. Såfremt køber undlader at modtage leverancen på den aftalte dag, opbevares de aftalte emner på ProCoat ApS. virksomhed/lager for købers regning og risiko. Skyldes købers forsinkede afhentning force majeure, kan ProCoat ApS. dog ikke rejse krav over for køber som følge deraf. Dette forhold frigør dog ikke køber for betaling af købesummen til den aftalte tid.


§ 3 BETALING.

Købesummen forfalder til betaling 30 dage efter leveringsdato, medmindre andet aftales. Betales købesum eller a´ contobegæring ikke på forfaldsdagen, tilskrives renter pr. påbegyndt måned med Rentelovens rentesats, svarende til Nationalbankens officielle udlånsrente med et tillæg på 7% p.a.
ProCoat ApS. kan kræve bankgaranti, transport eller anden betryggende sikkerhed inden arbejdets udførelse.


§ 4 KVALITETSKRAV.

Det er købers ansvar at oplyse korrosionsklasse, og hvor emnet skal anvendes. Såfremt kvalitetskrav ikke på forhånd er aftalt ved henvisning til referenceemne eller beskrivelse forudsætter ProCoat ApS., at emner er egnet til den aftalte behandling – herunder at et tilfredsstillende resultat er muligt at opnå.
Såfremt ProCoat ApS. undersøgelser viser, at resultatet af aftalt behandling er usikkert, skal køber skriftligt erklære sig indforstået med ikke at gøre mangelskrav gældende mod ProCoat ApS. såfremt køber alligevel ønsker emnerne behandlet som aftalt.
Såfremt der i udbudsmaterialet er angivet såvel udfaldskrav som behandlingsmetode, har behandlingsmetoden forrang ved uoverensstemmelser.
Hvis intet andet er anført, udføres kvalitetskontrol i henhold til ProCoat ApS. kvalitetsikringsprogram.
VEDRØRENDE ALUMINIUM, JERN og STÅL.
Medmindre andet oplyses, er tilbudet baseret på, at overfladen er klargjort til den aftalte overfladebehandling, herunder:
– at kanter er bearbejdet (afrundet, affaset).
– at alle svejsninger optræder uden afbrydelser og uden porehuller.
– at der i kanter ved svejsninger ikke, for korrosionsbeskyttelse, er væsentlige indbrændinger (sidekærv).
– at alle slagger, svejsesprøjt og skærespåner er fjernet.
– at emnerne er fri for ridser og klar til maling.
Der tages endvidere forbehold for fejl og skader ved overfladen, som først måtte vise sig efter forbehandling eller lakering.
VEDRØRENDE TRÆ.
Medmindre andet oplyses, er tilbudet baseret på, at overfladen er klargjort til den aftalte overfladebehandling, herunder:
– at emner skal såvel på flader, kanter og udfræsninger være færdigpudsede (ingen sav- og fræsespor m.m.), således at overfladen er klar og egnet til grunding og/eller lakering.
– at emner ligeledes skal være rene, fri for snavs o.l., samt afblæst for slibe- og fræsestøv.
– at relativ træfugtighed skal overholde 12% plus/minus 3% ved udvendige emner og 6% plus/minus 2% ved indvendige emner.
– at kvalitetskontrol udføres af ProCoat ApS. i det omfang, det udtrykkeligt er forlangt i udbudsmaterialet. Hvis intet andet er aftalt, udføres kvalitetskontrol i henhold til ProCoat ApS. kvalitetsikringsprogram.
Der tages endvidere forbehold for fejl og skader ved overfladen, som først måtte vise sig efter grunding eller lakering.


§ 5 PULVERLAKERING

Overfladebehandling af aluminiumsemner til bygningsfacader:
Reklamationer skal foretages snarest muligt efter konstatering af forhold, som kan indikere ansvar for lakeringsfirmaet. Også i sådanne tilfælde er lakeringsfirmaet kun ansvarlig for mangler, der kan lægges firmaet til last og kun i det omfang, det følger af nærværende salgs- og leveringsbetingelser.
Mangler ved et lakeringsarbejde bedømmes som afvigelser fra sædvanligt anvendte normer, som disse er beskrevet i GSBs standard for kvalitets- og testbestemmelser – RAL-RG 631. (GSB = Gütegemeinschaft für die Stückbeschichtung von Bauteilen).
Såfremt en lakering på aluminiumslegeringer svarende til min. AA6063/ DIN 1725 måtte vise sig ikke at være i overensstemmelse med kravene i nævnte RAL – RG 631, udbedres disse mangler uden udgift for bygningsejeren, jf. dog de nedennævnte forbehold.
ProCoat ApS. er ikke ansvarlig for følger af at:
1. overflader er eller har været udsat for miljømæssige påvirkninger ud over korrosionsklasse 2 (DS 412), eks. temperatur over 70 grader celsius, påvirkning af nitrøse og klorholdige gasser.
2. lakoverflader er beskadiget af værktøjer eller anden mekanisk ekstern påvirkning.
3. foreskrevne anvisninger på vedligeholdelse ikke er fulgt.
4. der i konstruktionerne kan dannes en elektrolyt ved uforseglede snit, tilsatsmaterialer eller forskellige aluminiumslegeringer i samme konstruktion.
5. der ikke er anvendt en aluminiumslegering for plader svarende til minimum AIMg1-AIMg3, AI 99,5 og AIMn.
ProCoat ApS. ansvar er under alle omstændigheder begrænset som nævnt i AB92 § 35.


§ 6 ANSVAR FOR MANGLER.

Køber er forpligtet til straks ved varens modtagelse at undersøge denne, samt til straks at reklamere over synlige mangler. Såfremt der konstateres mangler, der kan lægges ProCoat ApS. til last, har ProCoat ApS. ret og pligt til at afhjælpe disse snarest muligt.
”ProCoat ApS. ansvar for skjulte mangler ophører 2 år efter arbejdets levering, jf. Købelovens § 54, stk. 1, jf. dog Købelovens § 54, stk. 2 om udvidet ansvarsperiode til 5 år for så vidt angår byggematerialer”. ProCoat ApS. er ansvarlig for fejl og mangler ved det leverede efter dansk rets almindelige regler.
Såfremt der måtte vise sig mangler ved det udførte arbejde, foretager ProCoat ApS. forsvarlig udbedring på stedet, eller fornyet behandling af nye emner leveret til ProCoat ApS..
ProCoat ApS. betaler værdien af overfladebehandling af de nye emner. Omkostningerne til demontage af emner – genmontage af nye emner dækkes ikke, og ProCoat ApS. har således på dette punkt begrænset sit ansvar.
ProCoat ApS. er villig til at afgive tilbud med andre ansvarsbegrænsninger, såfremt det på forhånd er præcist aftalt, og ProCoat ApS. således har haft mulighed for at vurdere risikoen ved at påtage sig en større del af de samlede omkostninger.
ProCoat ApS. ansvar omfatter ikke indirekte tab som driftstab, avancetab, dagbøder m.v. samt eventuelle følgeomkostninger, herunder brug af stillads, lifte, telte, varmekanoner m.m., hvor dette ikke har været indeholdt i ProCoat ApS.s entreprise.

For yderligere spørgsmål eller evt. afvigelser kontaktes ProCoat ApS skriftligt og uden ProCoat´s samtygge skriftligt er intet gældende.